Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Παιδεραστής και σφαγέας αθώων ο Ανδρούτσος !!!

Συνεχίζουμε τα κόντρα στο ρεύμα δημοσιεύματα μας (για το λόγο που έχω εξηγήσει) με αφορμή την εθνική μας εορτή και την άγνωστη πλευρά της και παραθέτουμε ένα ακόμα απίστευτο άρθρο το οποίο αφορά έναν από τους ήρωες του 1821 και την κακή πλευρά τους και αυτός είναι ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Για να προλάβω κάποιους που μπορεί να σοκαριστούν και να με βρίσουν, από αυτό το ατόφιο κείμενο δεν ανήκει τίποτα σ'εμένα, αλλά στον ιστοριογράφο και αγωνιστή του 21' Διονύσιο Σουρμελή...


" Ο Οδυσσεύς-Ανδρούτσος- ζων κατά μίμησιν των πασάδων,αφού ήτον έγγαμος, ήτον και παιδεραστής, φέρων μεθ'εαυτού κατά τας περιοδίας του τοιούτους φαυλοβίους νέους. Αλλ’ήτον προσέτι θηλυμανής. Επειδή η γυνή του ρηθέντος Πασπάλη ήτον ωραία και ακμάζουσα, επιβουλελυεται την σωφροσύνην αυτής. Μη δυνάμενος όμως ν’απολαύση την επιθυμίαν του δια την αρετήν της γυναικός, επινοείται ο μιαρός ούτος άνθρωπος προς εκδίκησην το ακόλουθον :  Συλαμβάνει τον δυστυχή σύζυγον της σώφρονος γυναικός και αναβάς επί των ώμων αυτού ως επί κτήνους, τον προστάζει να βαδίση, διετάξας ενταυτώ τους περί αυτών να τον ραβδίζωσιν όπισθεν ως ονηλάται οσάκις σταματά ο άθλιος. Τέλος αφού εβάδισεν ο δυστυχής Πασπάλης δύο ολόκληρους ώρας, φέρων το άγχος του Δαίμονος εις τόπους δυσβάτους και δασώδεις, ο απάθρωπος Οδυσσεύς δένει τον ταλαίπωρον από τα αιδοία και τον κρεμά ανάποδα εις εν υψηλόν δένδρον, δια να εκδικηθεί κατ’αυτού την αποτυχίαν της αισχράς του επιθυμίας. Τοιαύτην φρικώδη τελευτήν έλαβεν ο Ηλίας Πασπάλης. Δια να φανερωθεί δ’έτι μάλλον ποιου βαθμού ωμότητος ήτον ο άνθρωπος ούτος, λέγω και εν έτερον μόνον, ότι συλλάβων δύο χριστιανούς αθώους Έλληνας τους εσούβλισε, τους έψησεν ως σφάγια εις το πυρ, βραδύνον τον θάνατον αυτών δια μεγαλυτέραν βάσανον. Παρατρέχω εδώ τον θάνατον του Αλεξάνδρου Μιχαήλ Ταλαντινού, του οποίου συνέτριψε τους πόδας και τα σκέλη και είτα κατασύρας αυτόν κατά πετρών, τον εβίασε να εκπνεύση ελεεινώς, ο προύχων και εις των πρωταγωνιστών της Αταλάντης. "

Δ.Σουρμελής
Πηγή : "Ιστορία των Αθηνών, κατά τον υπέρ της ελευθερίας αγώνα, αρχομένη από της επαναστάσεως μέχρι της αποκαταστάσεως των πραγμάτων "


Δεν υπάρχουν σχόλια: